Privacy

Privacy


Privacyverklaring cliënten Beschut Wonen Min

Download verklaring

1) Algemeen

Beschut Wonen Min hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beschut Wonen Min houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat:

 • Wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Beschut Wonen Min zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het lezen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Beschut Wonen Min vzw
Zetel: Erwtenstraat 27/29 –  2060 Antwerpen
Telefoon: 03 217 21 00
Emailadres: info@beschutwonenmin.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere cliënten, personeelsleden, personen of diensten, leveranciers waarmee we in het kader van onze werking contacten mee hebben.

2) Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Beschut Wonen Min en alle personeelsleden verklaren uitdrukkelijk dat de cliënten en de bewoners van onze dienst met hun zorgbehoefte centraal staan in een kwaliteitsvolle, betaalbare zorg die gericht is op de re-integratie in de maatschappij.

Respectvol omgaan met elke cliënt speelt hierbij een belangrijke rol. Het respecteren van het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is dan ook van essentieel belang en vormen belangrijke grondslagen voor het vertrouwen van cliënten binnen Beschut Wonen Min.  Zo verbindt Beschut Wonen Min en elke personeelslid zich ertoe het beroepsgeheim te respecteren en de grootste discretie te bewaren met betrekking tot alle informatie die wordt verzameld tijdens het zorgtraject van betrokkene.

Je persoonsgegevens worden door Beschut Wonen Min verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • In het kader van de begeleidingsovereenkomst: al de nodige informatie, medisch – paramedisch – juridisch – sociaal – … die nodig is om kwalitatieve zorg te bieden in de herstelzorg van onze cliënten.
 • In het kader van patiëntenadministratie; het opvolgen van het verblijf en behandeling met het oog op het bijhouden van administratie in het kader van de sociale wetgeving en andere ten behoeve van de cliënten en de organisatie.
 • Cliëntenregistratie; het registreren van cliëntengegevens voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor onderzoeks– en beleidsdoeleinden.

In geen geval zullen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan deze noodzakelijk in het kader van de weergegeven doeleinden.

3) Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 1. Identificatiegegevens waaronder het rijksregisternummer.
 2. Financiële en administratieve gegevens met betrekking tot opname en facturatie, waaronder het lidmaatschap van het ziekenfonds.
 3. Medische, paramedische en verpleegkundige gegevens, opgesplitst in volgende modules:
  • Medische module
  • Verpleegkundige module
  • Paramedische module
 4. Sociale gegevens
 5. Andere gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet – gerechtelijke gegevens.

De persoonsgegevens mogen uitsluitend onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg worden verwerkt, behoudens schriftelijke toestemming van de patiënt of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het voorkomen van een dringend gevaar of voor strafrechtelijke inbreuken.

4) Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5) Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Verbonden organisaties die deel uitmaken van uw netwerk/zorgtraject.
 • Organisaties in het kader van subsidiëring ten behoeve van beschut wonen min en haar cliënten.

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

6) Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming)

7) Bewaartermijn

Beschut Wonen Min bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, rekening houdende met de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 • Maximum 6 maanden voor aanmeldingsgegevens.
 • 7 jaar voor facturatiegegevens en patiëntenbestanden die dienen als boekhoudkundige verantwoordingsstukken.
 • 20 jaar voor verpleegkundige gegevens.
 • 30 jaar voor medische gegevens.

Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

8) Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Beschut Wonen Min van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

9) Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

10) Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Commission@privacycommission.be

11) Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Beschut Wonen Min kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen.  De laatste wijziging gebeurde op dinsdag 24/7/2018.

Privacyverklaring website

Privacy policy voor Beschut Wonen Min, eigenaar van https://beschutwonenmin.be/

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://beschutwonenmin.be/ is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op https://beschutwonenmin.be/ te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Beschut Wonen Min en specifiek https://beschutwonenmin.be/, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is davy.dekerf@beschutwonenmin.be.

4) Monitoren gedrag bezoeker

https://beschutwonenmin.be/ maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, hier.

5) Gebruik van cookies

https://beschutwonenmin.be/ plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door https://beschutwonenmin.be/ te beïnvloeden.

8) Onze adverteerders

Op https://beschutwonenmin.be/ adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen.

Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.

Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. https://beschutwonenmin.be/ heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken.

9) Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. https://beschutwonenmin.be/ kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van https://beschutwonenmin.be/.

10) DART-cookie van Google

Het gebruik van een DART-cookie door Google, maakt het mogelijk dat er advertenties op onze website worden getoond. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen van advertenties op andere websites. U kunt er voor kiezen om geen gebruik meer te maken van de DART Cookie. Dat doet u door de volgende website te bezoeken: DART