Beschut Wonen Min

VAN FORENSISCH CLIENT NAAR EEN ‘VRIJE’ BURGER

Ontmoetingscentrum


“De weg van ik moet naar ik ont-moet”

Terminus: eindstation; eindhalte van een tram of bus

Op het dak van PVT Min staat een kunstwerk. Een bushokje met een lantaarn en een vuilnisbak.

Het bushokje staat symbool voor ‘de reis naar’, de lantaarn voor ‘het licht onderweg’ en de vuilnisbak tenslotte ‘om het verleden in weg te gooien’. Wanneer ons cliënteel ‘de bus’ neemt in PVT Min, komt men via TerMINus binnen bij Beschut Wonen Min.

Terminus is een ontmoetingscentrum. Mensen van Beschut Wonen Min, PVT Min of mensen die iets met “Circuit Min” te maken hebben zoals oude bewoners, familie… kunnen er een tas koffie komen drinken.

Men kan er ook terecht wanneer men nood heeft aan een babbel of wanneer er zich een probleem stelt. Er is ook de mogelijkheid om samen te biljarten of een gezelschapsspel te spelen. Het is een plaats waar mensen elkaar kunnen ont-moeten.